Chuyên mục cải cách hành chính

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2020
cms-publish-date 10/11/2020 | 09:33  | cms-view-count: 14739

Ngày 15/01/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-BQLKCN về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2020. 
Mục đích là xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thay đổi mối tương tác giữa chính quyền và người dân theo cơ chế "Phục vụ tốt nhu cầu của người dân"; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội; củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp; Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các ngành, các cấp và mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong việc nỗ lực cải thiện hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh; Thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra nhằm quản lý điều hành lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh và phục vụ người dân và cộng đồng doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Yêu cầu của Kế hoạch này là cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2020 phải được thực hiện đồng bộ với Kế hoạch CCHC, Đề án nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của cơ quan; Cải thiện và nâng cao chỉ số PAPI là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của cơ quan và là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, lãnh đạo các đoàn thể của cơ quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của Ban; Cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của  tỉnh có sự tham gia của cả hệ thống chính trị, nhất là ở chính quyền cấp xã. Phấn đấu thực hiện tốt theo lộ trình kế hoạch hành động giai đoạn 2016 - 2020 đã đề ra.
Theo đó, các nội dung thực hiện của Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (chỉ số PAPI) năm 2020 được chia thành 08 nhóm lớn gồm: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công; cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; quản trị điện tử.
Trên cơ sở phân công nhiệm vụ, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ tổng hợp, Giám đốc đơn vị trực thuộc tổ chức quán triệt, triển khai đến các công chức thực hiện các nội dung trong Kế hoạch này. 
Văn phòng thường xuyên theo dõi, kịp thời nắm bắt, tổng hợp kết quả thực hiện để báo cáo lãnh đạo Ban biết, chỉ đạo; định kỳ hàng quý, 6 tháng và năm tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) kết quả thực hiện./.
Nguyễn Bình-NVTH