Chuyên mục cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 10/11/2020 | 09:06  | cms-view-count: 13178

Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 904/KH-BQLKCN ngày 09/12/2019 về cải cách hành chính năm 2020. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm: Công tác chỉ đạo điều hành; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; Hiện đại hoá nền hành chính; Công tác thông tin tuyên truyền.

Trong năm 2019, Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tập trung triển khai các nội dung của Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019, góp phần vào việc duy trì sự thông suốt và hiệu quả trong hoạt động quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp; đơn giản hóa, cắt giảm thời gian thủ tục hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường, hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh, Chỉ số hiệu quả quản trị công và Chỉ số CCHC của tỉnh; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC; tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thực hiện công tác cải cách hành chính; phát huy vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ CCHC.
Chi tiết Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 kèm theo.

Nguyễn Bình-NVTH