Thông tin về đầu tư

Hội nghị trực tuyến về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế
cms-publish-date 09/07/2021 | 07:40  | cms-view-count: 13609

Vào chiều ngày 08/7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.
Tại điểm cầu Bộ Kế hoạch Đầu tư do bà Nguyễn Thị Bích Ngọc – Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công chức Vụ Quản lý các khu kinh tế. 
Tại điểm cầu các tỉnh/thành phố có lãnh đạo, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ Ban Quản lý KCN, KKT cùng tham dự.
Theo báo cáo của lãnh đạo Vụ Quản lý các khu kinh tế, dự thảo Nghị định có 08 Chương và 70 Điều:
Chương I. Quy định chung 
Chương II. Phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống, đầu tư, quy hoạch, đầu tư, thành lập KCN, KKT 
Chương III. Chính sách đối với KCN và KKT
Chương IV. Một số loại hình khu KCN 
Chương V. Hệ thống thông tin quốc gia về khu KCN, KKT
Chương VI. Quản lý nhà nước KCN và KKT
Chương VII. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý KCN, KKT
Chương VIII. Điều khoản thi hành.
Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung góp ý vào các nhóm nội dung chính của dự thảo Nghị định, cụ thể như sau: (1) Nội dung phương hướng xây dựng, phương án phát triển hệ thống KCN, KKT; (2) Điều kiện xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án hạ tầng KCN (tập trung vào các nội dung: tỷ lệ lấp đầy của các KCN, diện tích KCN, điều kiện về năng lực đối với nhà đầu tư); (3) Về việc phân cấp thẩm quyền (tập trung vào các nội dung: phân cấp ủy quyền về chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng KCN thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, phân cấp, ủy quyền về thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường,..); (4) bổ sung các loại hình KCN (KCN chuyên sâu, KCN khoa học công nghệ, khu phi thuế quan trong khu kinh tế); (5) Hệ thống thông tin quốc gia về KCN, KKT; (6) Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý KCN, KKT và một số nội dung khác có liên quan, như: giá cho thuê hạ tầng KCN, KKT, thẩm quyền thu hồi đất, cho thuê đất, nhà ở cho công nhân, chế độ, chính sách đầu tư vào KCN, KKT, cơ chế tài chính cho Ban Quản lý KCN, KKT,...
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đã có ý kiến góp ý về quy định phân cấp, uỷ quyền và cơ cấu tổ chức, bộ máy và một số nội dung khác, cơ bản Ban soạn thoản Nghị định của Bộ đã tiếp thu chỉnh sửa.
Theo ý kiến của lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau Hội nghị trực tuyến lần này, Bộ sẽ tiếp tục tổ chức nhiều Hội nghị chuyên sâu với thành phần là các Bộ, ngành có liên quan, các chuyên gia, nhà khoa học,..trước khi hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Chính phủ ban hành để áp dụng thực hiện. Hội nghị kết thúc vào chiều cùng ngày.