Thông tin về đầu tư

Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 01/07/2021 | 08:23  | cms-view-count: 31953

Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các Văn bản: Kế hoạch số 411/KH-UBND "Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông" và Công văn số 3372/UBND-KGVX "V/v đẩy mạnh việc quyét mã QR để quản lý thông tin người ra vào cơ quan, tổ chức, cơ sở, địa điểm phục vụ phòng, chống Covid-19".

Kế hoạch số 411/KH-UBND kèm theo

Công văn số 3372/UBND-KGVX kèm theo