Thông tin về đầu tư

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các CSSXKD, khu công nghiệp
cms-publish-date 09/06/2021 | 01:34  | cms-view-count: 34803

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: 2625/UBND-KGVX, ngày 27/5/2021, Công văn 2706/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các CSSXKD, khu công nghiệp,

Ngày 09 tháng 6 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 497/BQLKCN-VP, về việc triển khai Công văn  2625/UBND-KGVX, ngày 27/5/2021, Công văn 2706/UBND-KGVX ngày 01/6/2021, Công văn số 2779/UBND-KGVX, Công văn số 2809/UBND-KGVX, Công văn số 2810/UBND-KGVX của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các CSSXKD, khu công nghiệp.

Chi tiết Văn bản số 497/BQLKCN-VP kèm theo.