Thông tin về đầu tư

V/v triển khai Công văn 2689/UBND-KGVX, Công văn 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 03/06/2021 | 03:48  | cms-view-count: 31311

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn 2689/UBND-KGVX, Công văn 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Ngày 03/6/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Văn bản số 480/BQLKCN-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Công văn 480/BQLKCN-VP kèm theo

 Công văn 2689/UBND-KGVX,Công văn 2690/UBND-KGVX kèm theo