Chuyên mục cải cách hành chính

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021
cms-publish-date 14/12/2020 | 01:39  | cms-view-count: 26975

Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 1002/KH-BQLKCN về cải cách hành chính năm 2021. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ trọng tâm:
1. Thực hiện hiệu quả các nội dung theo Chương trình cải cách hành chính của Trung ương, của tỉnh năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025.
2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin mà trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC; tăng cường trao đổi văn bản điện tử; thực hiện nghiêm việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số, hộp thư công vụ,…từng bước hiện đại hoá nền hành chính.
3. Đơn giản hóa thủ tục hành chính; tích cực rà soát, tham mưu UBND tỉnh cắt giảm tối đa thời gian giải quyết TTHC đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan; thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một của liên thông điện tử; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường, hành lang pháp lý thuận lợi, thông thoáng cho doanh nghiệp , nhà đầu tư thực hiện đầu tư.
4. Tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy và kiện toàn chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trực thuộc theo quy định mới của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt công tác tinh giản biên chế theo quy định; tăng cường phân cấp quản lý nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi nhiệm vụ công vụ; tăng cường kiểm tra giám sát để kịp thời xử lý các sai phạm của công chức, viên chức theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.
5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ công vụ; nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong khu công nghiệp.

Chi tiết file Kế hoạch 1002/KH-BQLKCN kèm theo

Nguyễn Phương Bình - NVTH