Chuyên mục cải cách hành chính

Tổng kết cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020
cms-publish-date 23/11/2020 | 03:07  | cms-view-count: 25023

Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn trong tình hình mới.

Triển khai Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020. Theo đó, trong giai đoạn 2016-2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo cơ quan đối với công tác cải cách hành chính ngày càng được quan tâm, đổi mới, phù hợp và hiệu quả hơn; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác cải cách hành chính được tăng cường với nội dung và hình thức ngày càng phong phú.

Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản pháp luật trong cơ quan được triển khai thương xuyên, liên tục; văn bản pháp luật do cơ quan tham mưu ban hành không ngừng tăng về số lượng, chất lượng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật (đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, đồng bộ, cụ thể, kịp thời, khả thi).

Công tác cải cách TTHC được thực hiện đúng quy trình, quy định: 41/41 TTHC thuộc thẩm quyền giả quyết của cơ quan được cắt giảm tối thiểu 20% thời gian và được niêm yết công khai theo quy định. 100% TTHC được giải quyết đúng hẹn và trước hẹn; không có cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị về TTHC hoặc phản ánh, kiến nghị về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công chức trong cơ quan.

Tổ chức bộ máy cơ quan và các đơn vị trực thuộc được sắp xếp, tinh gọn, khoa học, kịp thời, hiệu quả, đúng thời gian quy định của Trung ương, của tỉnh. Chất lượng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động của cơ quan không ngừng được nâng cao; 100% công chức, viên chức có trình độ từ đại học trở lên. Năng lực, chất lượng, hiệu quả và ý thức trách nhiệm của công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ không ngừng được nâng cao.

Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước về việc quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; đang đẩy mạnh việc thực hiện chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công vụ; trao đổi văn bản điện tử, ứng dụng chứng thư số, chữ ký số chuyên dùng…. ngày càng được quan tâm chú trọng và đem lại hiệu quả cao trong công việc.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2016 - 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch đã đề ra. Những thành quả đáng khích lệ này chính là sự phấn đấu nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và cũng chính là động lực để thực hiện trong giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2020 – 2030).

Chi tiết file báo cáo kèm theo

Đinh Thị Phương - NVTH