Thông tin về đầu tư

Cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc dựa án "nhà máy kéo rút sắt tráng phủ kim loại Ngọc Mỹ Kim"
Ngày đăng 22/08/2022 | 08:53  | View count: 83840

Tải giấy chứng nhận tại đây!

BTT