Thông tin về đầu tư

Quy định về khu công nghiệp khu kinh tế
Ngày đăng 06/06/2022 | 09:54  | View count: 30604

Ngày 28/5/2022, Chính phủ ban hành nghị định số 35/2022/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu kinh tế để thay thế cho Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 28/5/2018 của Chỉnh phủ. Nghị định gồm 8 Chương, 76 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2022 (tải Nghị định tại đây)/documents/82710042/124998729/nghi-dinh-35-2022-nd-cp-quy-dinh-quan-ly-khu-cong-nghiep-va-khu-kinh-te.pdf/617a1eb8-216a-40bf-90d6-592be19be6c8