Thông tin về đầu tư

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ khu công nghiệp Tâm Thắng
Ngày đăng 18/05/2022 | 10:20  | View count: 2296

Căn cứ quy định tại Khoản 4, Điều 28 của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch và các quy định khác có liên quan, đồng thời để phù hợp với công tác thu hút đầu tư vào trong khu công nghiệp. Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông. (tải Quyết định điều chỉnh tại đây)

documents/82710042/123185214/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+420.pdf/adadd6d3-fef8-44f9-882c-3a5127f86181