Thông tin về đầu tư

cho ý kiến thẩm định về hồ sơ đăng ký đầu tư dự án vào khu công nghiệp Tâm Thắng,của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông
Ngày đăng 28/04/2022 | 09:46  | View count: 1594

cho ý kiến thẩm định về hồ sơ đăng ký đầu tư dự án vào khu công nghiệp Tâm Thắng,của Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông

Thực hiện Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp kính đề nghị các Sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Cư Jút và Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng xem xét tham gia ý kiến thẩm định về những nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đơn vị mình theo quy định tại khoản 8 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư đối với dự án "Nhà máy sản xuất phân bón Đức Giang - Đắk Nông" do Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông đề xuất thực hiện tại khu công nghiệp Tâm Thắng, tỉnh Đắk Nông
Ý kiến của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Ban Quản lý các khu công nghiệp trước ngày 11/5/2022 để có cơ sở tổng hợp, tham mưu cơ quan có thẩm quyền xem xét cho ý kiến về chủ trương đầu tư dự án theo quy định hiện hành. 
Hồ sơ dự án  gửi kèm Công văn này, gồm: 
(1) Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư và Đề xuất dự án đầu tư;
(2) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiêp;
(3) Giấy xác nhận số dư tài khoản do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam xác nhận.
(4) Báo cáo giải trình kinh tế kỹ thuật dự án "Nhà máy sản xuất phân bón Đức Giang - Đắk Nông".
(5) Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án "Nhà máy sản xuất phân bón Đức Giang - Đắk Nông". Hồ sơ thẩm định Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông:

(công văn) 

(văn bản pháp lý)/documents/82710042/122066431/phap+ly.pdf/5971e1c8-d28e-4b79-96a7-06551c4abac0;

(báo cáo tác động môi trường)/documents/82710042/122066431/bao+c%C3%A1o+t%C3%A1c+dong+moi+truong.pdf/50398c32-f14d-41de-a50e-bf390024221b;

(Báo cáo giải trình)/documents/82710042/122066431/bao+cao+giai+trinh.pdf/e6361122-6d73-49d7-a03c-b246298fc2ec