Thông tin về đầu tư

Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 11/05/2022 | 13:49  | View count: 1657

Thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (viết tắt là Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg); Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông (tải kế hoạch tại đây)/documents/82710042/123185214/K%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+227+tri%E1%BB%83n+khai+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+ch%C3%ADnh+s%C3%A1ch+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3+ti%E1%BB%81n+thu%C3%AA+nh%C3%A0+cho+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+lao+%C4%91%E1%BB%99ng+theo+Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+s%E1%BB%91+08+ng%C3%A0y+28.3.2022+c%E1%BB%A7a+Th%E1%BB%A7+t%C6%B0%E1%BB%9Bng+Ch%C3%ADnh+ph%E1%BB%A7+tr%C3%AAn+%C4%91%E1%BB%8Ba+b%C3%A0n+t%E1%BB%89nh+%C4%90%E1%BA%AFk+N%C3%B4ng+%281%29.pdf/edad095e-62d1-4edf-a095-6902989c51f1