Chỉ đạo điều hành

Kế hoạch Tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Ngày đăng 12/01/2023 | 15:29  | View count: 97300

Kế hoạch !

Một số điểm mới luật đất đai!