Chỉ đạo điều hành

Quết định số 1426/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến đầu tư về trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 10/10/2022 | 15:02  | View count: 37313