Chỉ đạo điều hành

Hưởng ứng “Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy” tháng 10/2021, và “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” 04/10/2021
Ngày đăng 06/10/2021 | 08:41  | View count: 57598

Ngày 04/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 53/LCT ban hành Pháp lệnh việc quy định Quản lý Nhà nước đối với công tác phòng cháy và chữa cháy. Đây là văn bản quan trọng đầu tiên, là dấu mốc lịch sử quan trọng đối với công tác PCCC. Pháp lệnh nêu rõ: "Phòng cháy chữa cháy là để bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng tài sản của nhân dân; bảo vệ sản xuất với an ninh trật tự; đồng thời cũng khẳng định công tác PCCC là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn dân và của toàn xã hội". Ngày 02/6/1996, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 369/QĐ-TTg xác định hằng năm lấy ngày 04/10 là "Ngày Phòng cháy chữa cháy toàn dân".
Thực hiện Công văn số 1172/CAT-PC07 ngày 29/7/2021 của Công an tỉnh Đắk Nông V/v tiếp tục thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 680/KH-UBND ngày 29/9/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về Thực hiện Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy.
Để hưởng ứng "Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy" tháng 10/2021, hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" 04/10/2021 và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ góp phần hạn chế số vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế bền vững; Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp, các đơn vị chủ đầu tư khu công nghiệp Tâm Thắng, Nhân Cơ triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phát động đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng "Tháng an toàn phòng cháy, chữa cháy" tháng 10/2021, Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" 04/10/2021.
2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các quy định về phòng cháy, chữa cháy: Luật Phòng cháy và chữa cháy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Kế hoạch số 68-KH/TU ngày 09/9/2015 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Công điện số 584/CĐ-TTg ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 25/10/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác PCCC, CNCH bằng các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết thực hiện. 
3. Treo băng rôn hưởng ứng "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy" trên các trục đường khu công nghiệp, cổng trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Khẩu hiệu tuyên truyền:
- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng an toàn phòng cháy chữa cháy năm 2021
- Toàn dân tích cực thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy.
- Thực hiện tốt Luật Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân.
- Nhiệt liệt hưởng ứng "Ngày toàn dân Phòng cháy và chữa cháy" - 4/10.
4. Xây dựng, lắp đặt hệ thống phòng cháy, chữa cháy theo bản vẽ thiết kế đã được Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC66) - Công an tỉnh thẩm duyệt. Bố trí người phụ trách công tác phòng cháy, chữa cháy của doanh nghiệp. Đồng thời, cử người tham gia các lớp tập huấn về phòng cháy, chữa cháy do Công an tỉnh tổ chức; thường xuyên kiểm tra hệ thống phòng cháy, chữa cháy, hệ thống điện để phát hiện và khắc phục các thiếu sót đảm bảo về số lượng và chất lượng phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống báo cháy, chữa cháy tự động, lối thoát hiểm,…