Chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19
Ngày đăng 06/08/2021 | 15:30  | View count: 42735

Thực hiện Công văn số 4526/UBND-KTN ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19. Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Triển khai thực hiện nghiêm nội dung Công văn số 4526/UBND-KTN ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid-19.
2. Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý chất thải theo nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận; kiểm soát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh từ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ; đối với chất thải phát sinh từ các doanh nghiệp có người mắc bệnh Covid-19 thực hiện theo nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. 
3. Yêu cầu người lao động tại doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định, hướng dẫn và khuyến cáo của cơ quan chức năng trong việc sử dụng các dụng cụ, phương tiện phòng hộ cá nhân; đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng phải bỏ đúng nơi quy định.
Chi tiết file Công văn số 4526/UBND-KTN ngày 06/8/2021 kèm theo.