Chỉ đạo điều hành

Triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 12/7/2021
Ngày đăng 15/07/2021 | 14:15  | View count: 29263

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3620/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 "V/v triển khai kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về công tác   phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 12/7/2021", Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng, các doanh nghiệp khu công nghiệp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện một số nội dung và biện pháp phòng, chống dịch như sau:
1. Tất cả đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ, đoàn kết, thống nhất trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác khi chưa có dịch, không lo sợ, hốt hoảng, lúng túng, mất bình tĩnh khi xảy ra dịch bệnh.
2. Tích cực tuyên truyền đến người lao động về công tác phòng, chống dịch bệnh bằng nhiều hình thức phù hợp, hiệu quả. Công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hạn chế đi ra ngoài tỉnh khi không thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế; cài đặt, sử dụng các ứng dụng BLUEZONE, NCOVI để góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh.
3. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp tăng cường phối hợp đảm bảo kịp thời, chặt chẽ trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp của UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. Người đứng đầu cấp ủy (đối với đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức cơ sở Đảng), đơn vị, doanh nghiệp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước cấp có thẩm quyền về quản lý công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, doanh nghiệp mình trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 
4. Nghiên cứu triển khai và chấp hành một số nội dung có liên quan tại Công văn số 3620/UBND-KGVX ngày 12/7/2021.

Chi tiết Công văn số 3620/UBND-KGVX kèm theo.