Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Báo cáo tiếp công dân tháng 4 năm 2021

cms-publish-date 14/04/2021 | 09:18 AM  | cms-view-count: 3683
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Báo cáo tiếp công dân tháng 3 năm 2021

cms-publish-date 15/03/2021 | 02:13 PM  | cms-view-count: 10299
Thực hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Báo cáo tiếp công dân tháng 02 năm 2021

cms-publish-date 17/02/2021 | 02:16 PM  | cms-view-count: 21391
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Báo cáo tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:29 AM  | cms-view-count: 38711
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo...

Báo cáo tiếp công dân tháng 12 năm 2020

cms-publish-date 14/12/2020 | 08:40 AM  | cms-view-count: 25422
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo...

Báo cáo tiếp công dân tháng 11 năm 2020

cms-publish-date 16/11/2020 | 08:47 AM  | cms-view-count: 16926
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết...

Báo cáo tiếp công dân tháng 10 năm 2020

cms-publish-date 14/10/2020 | 03:26 PM  | cms-view-count: 25121
File đính kèm

Báo cáo công tác tiếp công dân tháng 9 năm 2020

cms-publish-date 14/09/2020 | 08:57 AM  | cms-view-count: 29307
File báo cáo tiếp công dân tháng 9/2020

Báo cáo công tác tiếp công dân tháng 8 năm 2020

cms-publish-date 17/08/2020 | 01:41 PM  | cms-view-count: 28884
File báo cáo đính kèm