Đảng - Đoàn thể

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND
Ngày đăng 26/03/2021 | 14:41  | View count: 73455

Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Bộ Tư pháp phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021). Cuộc thi do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức nhằm tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết về pháp luật, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Để Cuộc thi được tổ chức thành công, hiệu quả, Ban Quản lý các khu công nghiệp đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi.

Thông tin về Cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ:  https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/hoat-dong-pgbdpltw.aspx?ItemID=1236