Đảng - Đoàn thể

Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Ngày đăng 05/11/2020 | 22:41  | View count: 8707

Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chiều ngày 02/11/2020, Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Tham dự Hội nghị có các đảng viên, công chức, lao động trong cơ quan; Đ/c Lê Hoàng – Bí thư chi bộ chủ trì Hội nghị.
Được sự phân công của Cấp ủy chi bộ, đ/c Dương Xuân Thành – Phó Bí thư Chi bộ trình bày tóm tắt nội dung 04 Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Sau đó, các thành viên tham dự Hội nghị đã sôi nổi đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các văn kiện; trọng tâm vào các nội dung:
1) Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng:
Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung chính:
- Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo đất nước qua 35 đổi mới.
- Về tầm nhìn và định hướng phát triển.
2) Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2031:
Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung chính:
- Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội.
- Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện chiến lược 10 năm 2011-2020. 
- Dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới.
- 05 quan điểm của chiến lược phát triển kinh tế  xã hội giai đoạn 2021-2030.
- Chủ đề Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2021-2030.
- Về các đột phá chiến lược.
3) Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và Phương hướng, nhiệm vụ phá triển kinh tế - xã hội 2021-2025:
Hội nghị đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung chính:
- Về Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII (2016).
- Về những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện Kế hoạch 5 năm 2016-2020. 
- Về bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội trong 5 năm tới.
- Về mục tiêu tổng quát để tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.
- Về lựa chọn phương án mục tiêu đến năm 2025.
4) Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng nhiệm kỳ đại hội XII:
Về công tác xây dựng Đảng, đã tập trung thảo luận, cho ý kiến các nội dung chính:
- Đánh giá những ưu điểm, thành tựu và hạn chế, khuyến điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm.
- Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ Đại hội XIII.
Về công thi hành Điều lệ Đảng: đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế, vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng.
Nhìn chung, Hội nghị nhất trí cao với nội dung của dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Việc chuẩn bị dự thảo các văn kiện được tiến hành công phu, bố cục chặt chẽ, thể hiện quan điểm rõ ràng, đánh giá đúng tình hình, sát với thực tiễn, nội dung thể hiện tính khái quát cao; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đề ra phù hợp với thực tiễn đất nước và xu thế phát triển của thời đại trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã có một số ý kiến góp ý và Chi bộ đã tổng hợp báo cáo cơ quan Đảng cấp trên theo quy định./.

Hồ Sĩ Tùng-BQLKCN