Thông tin về đầu tư

Cấp giấy phép xây dựng các công trình thuộc dựa án "nhà máy kéo rút sắt tráng phủ kim loại Ngọc Mỹ Kim"
cms-publish-date 22/08/2022 | 08:53  | cms-view-count: 15787

Tải giấy chứng nhận tại đây!

BTT