Thông tin về đầu tư

Về triển khai thực hiện Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022 Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Publish date 27/06/2022 | 10:21  | View count: 131633

Nhằm thực hiện hiệu quả ghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/6/2022, Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp triển khai thực hiện một số nội dung như sau:
1. Áp dụng mức lương tối thiểu để trả lương cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp mình, như sau:
- Mức lương tối thiểu tháng là 3.250.000 đồng/người/tháng.
- Mức lương tối thiểu giờ là 15.600 đồng/giờ.
2. Mức lương tối thiểu quy định Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 38/2022/NĐ-CP là mức lương thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương.
3. Trước khi thực hiện điều chỉnh tiền lương cho người lao động theo mức lương tối thiểu mới, người sử dụng lao động phải trao đổi, thống nhất về các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh lương với tổ chức công đoàn (hoặc đại diện tập thể người lao động đối với doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn) trong doanh nghiệp; thực hiện việc điều chỉnh lương công khai, minh bạch, kịp thời, bảo đảm các quy định pháp luật về lao động và tương quan hợp lý tiền lương giữa lao động chưa qua đào tạo và lao động đã qua đào tạo, lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, giữa lao động mới tuyển dụng và lao động có thâm niên làm việc tại doanh nghiệp.
4. Khi thực hiện mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 38/2022/NĐ-CP, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại,...... (có văn bản kèm theo)

/documents/82710042/124998729/420.pdf/94c28ccb-6400-4b06-9ec6-53fbcf8d8a28