Đảng - Đoàn thể

Triển khai Luật Đầu tư năm 2020
Publish date 15/12/2020 | 09:13  | View count: 31947

Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thông báo đến các doanh nghiệp khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh để biết, triển khai thực hiện./.

File Luật đầu tư năm 2020 kèm theo