Đảng - Đoàn thể

Hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
Publish date 09/12/2020 | 09:10  | View count: 29750

Ngày 07 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 982/BQLKCN-NVTH về việc hướng dẫn các doanh nghiệp lập hồ sơ về khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động,

Chi tiết theo file hướng dẫn kèm theo

File Văn bản số 982/BQLKCN-NVTH kèm theo

File Văn bản số 2675/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN  kèm theo

File Văn bản  số 5318/LĐTBXH-ATLĐ kèm theo

Các doanh nghiệp xem xét, đối chiếu tiêu chuẩn tại mục III Công văn số 5318/LĐTBXH-ATLĐ ngày 18/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội "V/v hướng dẫn khen thưởng công tác an toàn, vệ sinh lao động tại Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động". Nếu đủ tiêu chuẩn, doanh nghiệp lập hồ sơ gửi về Sở Lao động, Thương binh - Xã hội trước ngày 15/01/2021 để tổng hợp, trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, khen thưởng theo quy định./. 

NVTH