Đảng - Đoàn thể

Triển khai Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
Publish date 30/08/2021 | 15:48  | View count: 53260

Ngày 20/8/2021, tại kỳ họp thứ 2, Khoá IV, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã Quyết nghị thông qua "Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông"; Theo đó, các mức hộ trợ cụ thể như sau:
1. Mức hỗ trợ đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông:
a) Trẻ em thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 8 của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ/tháng.
b) Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học.
c) Hồ sơ, trình tự và thời gian thực hiện, phương thức thực hiện hỗ trợ được áp dụng theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
2. Mức hỗ trợ đối với giáo viên mầm non làm việc tại cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp:
a) Giáo viên mầm non thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 10 của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 800.000 đồng/tháng. Số lượng giáo viên trong cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục được hưởng hỗ trợ được tính theo định mức quy định đối với các cơ sở giáo dục mầm non công lập hiện hành.
b) Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế nhưng không quá 9 tháng/năm học. Mức hỗ trợ này nằm ngoài mức lương thỏa thuận giữa chủ cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục với giáo viên và không dùng tính đóng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
c) Hồ sơ, trình tự và thời gian thực hiện, phương thức thực hiện hỗ trợ được áp dụng theo quy định tại khoản 3 Điều 10 của Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ.
3. Kinh phí thực hiện hỗ trợ tại khoản 1, khoản 2 Điều này do ngân sách tỉnh cân đối, hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện hằng năm.
Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2021.

File kèm theo