Đảng - Đoàn thể

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Publish date 20/07/2021 | 09:25  | View count: 49576

Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Chi tiết kế hoạch 475/KH-UBND kèm theo.

Quyết định số 21/QĐ-TTg kèm theo

Nghị quyết số 68/NQ-CP kèm theo