Đảng - Đoàn thể

V/v triển khai Công văn 3685/UBND-KTN ngày 15/7/2021 UBND tỉnh và Cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19
Publish date 19/07/2021 | 08:56  | View count: 42864

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3685/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 "V/v triển khai Công văn số 4055/BCT-KH ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Công Thương về việc đảm bảo hoạt động sản xuất, kinh doanh trước diễn biến phức tạp của dịch Covid – 19".

Ngày 17/7/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 644/BQLKCN-VP, yêu cầu Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng, các doanh nghiệp khu công nghiệp triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch như sau:

Các doanh nghiệp khu công nghiệp cần có phương án cụ thể thực hiện đưa đón công nhân; kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của công nhân giữa các địa phương; phân ca làm việc và tổ chức ăn trưa hợp lý,…đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. 
Triển khai một số nhiệm vụ cụ thể theo Hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 "V/v Mẫu kế hoạch PCD COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết PCD tại khu nhà trọ cho người lao động", cụ thể như sau:
1) Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc covid-19 trong doanh nghiệp (theo Phụ lục 1); 
2) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 (nếu chưa thành lập - theo mẫu số 1, Phụ lục 2)
3) Cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của người lao động với doanh nghiệp (theo mẫu số 2, Phụ lục 2)
4) Cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của doanh nghiệp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (theo mẫu số 3, Phụ lục 2)
5) Cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ suất ăn với chủ doanh nghiệp (nếu có - theo mẫu số 4, Phụ lục 2)
6) Cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón người lao động với chủ cơ sở sản xuất kinh doanh  (nếu có - theo mẫu số 5, Phụ lục 2).
7) Cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 của đơn vị cung cấp dịch vụ với chủ doanh nghiệp (theo mẫu số 6, Phụ lục 2) .
8) Tự kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (theo mẫu số 7, Phụ lục 2).

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp của UBND tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (Kế hoạch số 411/KH-UBND ngày 29/6/2021 và Kế hoạch số 615/KH-BQLKCN ngày 12/7/2021) và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Chi tiết Công văn số 644/BQLKCN-VP kèm theo.

Chi tiết các phụ lục kèm theo (file word).