Chỉ đạo điều hành

Ðắk Nông thúc đẩy phát triển công nghiệp
Ngày đăng 26/09/2022 | 15:42  | View count: 42365

Thời gian qua, Đắk Nông đã triển khai xây dựng các cơ chế, chính sách phục vụ thúc đẩy ngành Công nghiệp phát triển. Trong đó, tỉnh tập trung vào các chính sách ưu đãi để thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp công nghiệp...

Hướng tới nhiều mục tiêu quan trọng

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đắk Nông đặt mục tiêu "Xây dựng tỉnh Đắk Nông trở thành địa phương phát triển kinh tế năng động và bền vững của vùng Tây Nguyên"; "Trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia" đến năm 2030.

Để thực hiện mục tiêu này, tỉnh đã xây dựng, triển khai Kế hoạch Phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Trong đó, tỉnh đặc biệt nhấn mạnh tới việc phát triển công nghiệp với tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững.

Công nghiệp khai thác bô xít, luyện alumin, nhôm Đắk Nông phấn đấu đến năm 2025 đạt tăng trưởng 46,46%

Tỉnh tập trung phát triển công nghiệp bô xít - alumin - nhôm và năng lượng tái tạo để trở thành một trong ba trụ cột của nền kinh tế, góp phần tăng thu ngân sách.

Từ đó, tỉnh tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp, từng bước hiện đại hóa các ngành, lĩnh vực phát triển khác.

Kế hoạch đã đặt ra mục tiêu đến năm 2025, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng bình quân 16%/năm. Trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 3,03%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 31,04%.

Công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước được tỉnh đặt mục tiêu tăng 24,93%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 5%.

Đồ họa: N. Hiền - Lê Dung

Đối với các ngành công nghiệp có lợi thế, Đắk Nông đã đưa ra những con số phấn đấu cụ thể. Đó là tăng trưởng của các ngành công nghiệp chế biến nông - lâm sản với tốc độ gia tăng giá trị qua chế biến đạt từ 7 - 8%/năm.

Công nghiệp khai thác bô xít, luyện alumin, nhôm của tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng 46,46%; điện sản xuất tăng 13,32%/năm; điện thương phẩm tăng 36,5%/năm.

Năm 2025, Ðắk Nông phấn đấu, tỷ trọng ngành Công nghiệp trong GRDP của tỉnh chiếm 16,74%. Ðến năm 2030, tỷ trọng ngành Công nghiệp trong GRDP đạt 23%. Tỉnh xây dựng được một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế mới

Để đạt được các mục tiêu trên, trước tiên, Đắk Nông đang tập trung cho việc nâng cao hiệu quả công tác điều hành, hoàn thiện, xây dựng cơ chế mới, chính sách thúc đẩy phát triển ngành Công nghiệp.

Cụ thể, tỉnh quan tâm nghiên cứu đề xuất xây dựng hoàn thiện cơ chế, chính sách cho phù hợp với điều kiện quy mô nền kinh tế của địa phương. Trong đó, tỉnh tập trung vào chính sách ưu đãi như: miễn, giảm tiền thuê mặt bằng, tiền sử dụng đất, thuế…

Tỉnh tiếp tục khuyến khích thu hút các dự án phát triển công nghiệp bô xít - alumin - nhôm và năng lượng tái tạo; các dự án chế biến nông sản công nghệ cao từ nguồn nguyên liệu của tỉnh.

Mọi quy trình, thủ tục đầu tư tiếp tục được tỉnh rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo hướng thuận lợi hơn cho nhà đầu tư và tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

Đặc biệt, thời gian giải quyết thủ tục đầu tư sẽ được rút ngắn hơn nữa, gắn liền với trách nhiệm của người đứng đầu. Các chính sách về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp sẽ được tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả.

Chế biến chanh dây phục vụ xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Thuận Tâm Đắk Nông (Gia Nghĩa)

Trong đó, tỉnh chú trọng tới việc tạo sự bình đẳng, công bằng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong tiếp cận và thụ hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, tín dụng, đất đai.

Đắk Nông tập trung xây dựng cụm liên kết phát triển ngành công nghiệp bô xít - alumin - nhôm; phát triển cụm liên kết sản xuất - chế biến, chế biến sâu, tiêu thụ nông sản của tỉnh.

Từ đó, tỉnh thu hút các doanh nghiệp "đầu tàu", có năng lực để dẫn dắt nền công nghiệp, tạo ra chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông suốt, hiệu quả cao.

Trong quá trình thực hiện, Đắk Nông sẽ đề cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung, công việc có liên quan tới hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp.

Đồ họa: N. Hiền - Lê Dung

Mối quan hệ giữa các nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất với các cơ quan hành chính, chính quyền địa phương sẽ được tỉnh điều chỉnh theo hướng gắn kết, gắn bó, đem lại lợi ích chung.

Từ đó, tỉnh tạo sự đồng thuận cao trong việc thực thi các chủ trương, chính sách, pháp luật về phát triển công nghiệp, tạo "chất xúc tác" để thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.

Theo lãnh đạo Sở Công thương, việc phát triển, hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ phát triển công nghiệp là nhiệm vụ lớn của giai đoạn 2020-2025. Khi có cơ chế, chính sách tốt, Đắk Nông sẽ thu hút hiệu quả đầu tư vào công nghiệp.

Cơ chế, chính sách sẽ tạo nền tảng cho Đắk Nông đạt mục tiêu đến năm 2030, ngành Công nghiệp thuộc nhóm phát triển mạnh của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, trở thành trung tâm công nghiệp khai thác, chế biến bô xít - nhôm của Quốc gia.

Theo báo Đắk Nông điện tử