Chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 20/5/2022 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 19/09/2022 | 08:43  | View count: 40021

  1. Nội dung tuyên truyền

          - Tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về môi trường và công tác bảo vệ môi trường, nhất là tuyên truyền thực hiện: Luật Bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 29-CT/TW của Ban Bí thư về bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 3/6/2013 về Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường được Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI thông qua, đã nhấn mạnh nhóm giải pháp chính để bảo vệ môi trường là: Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, sử dụng tiết kiệm tài nguyên môi trường và biến đổi khí hậu.

          - Tuyên truyền các mô hình, giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, các hoạt động phân loại chất thải tại nguồn, giảm thiểu phát sinh chất thải, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải; khuyến khích phát triển, sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường.

          - Tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm đối với các siêu thị, chuỗi cung ứng thực phẩm, hàng hóa, các chủ cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ, cửa hàng tạp hóa trong các hoạt động mua sắm, giao đồ ăn, thực phẩm, đồ uống trên địa bàn giảm thiểu, hạn chế sử dụng túi, bao bì nhựa và các sản phẩm nhựa khó phân hủy sử dụng một lần (ống hút nhựa, hộp xốp, cốc nhựa...) để chứa, bao gói, sử dụng các sản phẩm, hàng hóa; tăng cường thay thế, sử dụng bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường.

          - Tuyên truyền thường xuyên, liên tục nhất là Ngày môi trường thế giới 5/6 và các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường theo chủ đề hàng năm; Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 đến 6/5), Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Ngày đa dạng sinh học (22/5); Ngày Đất ngập nước thế giới (2/2)....

          - Tuyên truyền ứng phó biến đổi khí hậu, nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền và tầng lớp nhân dân trong việc tham gia bảo vệ môi trường thông qua những hành động hàng ngày ở tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

          - Tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong việc bảo vệ môi trường, đồng thời phê bình những hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.

  1. Tổ chức thực hiện

          a) Các cơ quan báo chí của tỉnh (Báo Đắk Nông, Đài Phát thanh – Truyền hình Đắk Nông, Tạp chí Nâm Nung)

          - Nâng cao chất lượng nội dung các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về quản lý, bảo vệ môi trường. Phản ánh chính xác, kịp thời, thường xuyên các hoạt động liên quan tới công tác quản lý, bảo vệ môi trường.

          - Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường, vận động nhân dân thực hiện nếp sóng văn hóa thân thiện với môi trường, tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

          - Tăng cường phản ánh việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là việc chấp hành tại các khu công nghiệp, khu đông dân cư, các cơ sở chăn nuôi tập trung, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, ...

          b) Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố

          - Phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo về chấp hành pháp luật trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là hoạt động quản lý khai thác cát, đá, sỏi; công tác bảo vệ rừng, phòng chống lũ lụt ở các địa phương.

          - Chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cấp xã tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, các quy định về bảo vệ môi trường; hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại các làng nghề xử lý chất thải phát sinh đảm bảo theo quy định. Tuyên truyền, biểu dương kịp thời những cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường.

          c) Trang/Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố

          - Đăng tải các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ môi trường; các hoạt động thực tiễn về bảo vệ môi trường ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; các hoạt động hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 và các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường theo chủ đề hàng năm; Tuần lễ Quốc gia về Nước sạch và vệ sinh môi trường (29/4 đến 6/5), Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn, Ngày đa dạng sinh học (22/5); Ngày Đất ngập nước thế giới (2/2)...

          - Treo baner tuyên truyền Ngày môi trường thế giới và bảo vệ môi trường hàng năm; tuyên truyền ứng phó biển đổi khí hậu trên Trang/Cổng thông tin điện tử của đơn vị mình.

Tại công văn tại đây!

BTT