Chỉ đạo điều hành

Tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 31/05/2021 | 08:58  | cms-view-count: 9876

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 3092/BKHĐT-QLKKT ngày 24/5/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế. 

Ngày 27/5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 454/BQLKCN-VP, đề nghị các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện một số công việc sau:

1. Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động; những người tiếp xúc, liên hệ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp (cung cấp dịch vụ, vận chuyển hoàng hoá, nguyên liệu,..).

2. Chỉ định một đầu mối chịu trách nhiệm tự đánh giá mức độ an toàn, việc thực hiện phòng chống dịch và cập nhật thông tin lên hệ thống an toàn Covid (antoancovid.vn) và báo cáo kết quả tự đánh giá về Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh theo định kỳ trước ngày 27 hàng tháng để theo dõi và tổng hợp báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra và giám sát việc tuân thủ quy định về khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả lao động đang làm việc tại doanh nghiệp; thực hiện nghiêm yêu cầu "5K" trong phòng, chống dịch (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khoảng cách, khai báo y tế).  

4. Yêu cầu người lao động cài đặt ứng dụng truy vết Bluezone và thường xuyên bật Bluetooth để ứng dụng hoạt động hiệu quả, nhằm cảnh báo sớm nguy cơ tiếp xúc với người nhiễm, nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và báo cáo kịp thời với Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan.

5. Chủ động phương án tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, trong đó nghiên cứu  việc phân vùng theop khu vực, bộ phận, phân xưởng sản xuất; điều chỉnh phân ca sản xuất theo địa bàn cư trú của người lao động để khoanh vùng nhanh chóng trong trường hợp có ca nhiễm. Những bộ phận, khu vực khác không bị ảnh hưởng vẫn tiếp tục duy trì sản xuất và phải tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Hạn chế tiếp xúc giữa các bộ phận; quản lý chặt chẽ người lao động tại nơi ở; tuỳ theo tình hình thực tế bố trí xe đưa đón cố định người lao động từ nơi ở đến nơi làm việc.

6. Giao các phòng, đơn vị trực thuộc Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ người ra vào khu công nghiệp Tâm Thắng; yêu cầu, hướng dẫn các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung tại mục 1, 2 và 3 Văn bản này và các Văn bản trước của Ban Quản lý (Công văn số 241/BQLKCN-NVTH, Công văn số 338/BQLKCN-VP, Công văn số 390/BQLKCN-VP, Công văn số 397/BQLKCN-VP, Công văn số 408/BQLKCN-VP, Công văn số 433/BQLKCN-VP, Công văn số 447/BQLKCN-VP) đối với các doanh trong khu công nghiệp Tâm Thắng.
- Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung tại mục 2 Văn bản này.
- Văn phòng chủ động triển khai các văn bản của cơ quan cấp trên, phối hợp với các đơn vị cùng thực hiện các nhiệm vụ tại Văn bản này và các Văn bản nêu trên; tổng hợp kết quả triển khai thực báo cáo UBND tỉnh và cơ có thẩm quyền theo quy định.

Chi tiết Công văn số 454/BQLKCN-VP kèm theo.