Chỉ đạo điều hành

Về việc triển khai Công văn số 2458/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh
cms-publish-date 20/05/2021 | 03:32  | cms-view-count: 13717

Thực hiện Công văn số 2458/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh,

Ngày 20/5/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 433/BQLKCN-VP về việc triển khai Công văn số 2458/UBND-KGVX ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các phòng, đơn vị, doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19.

Chi tiết Công văn số 433/BQLKCN-NVTH kèm theo