Đảng - Đoàn thể

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến
Ngày đăng 31/12/2020 | 10:12  | View count: 41243

Thực hiện Công văn số 6543/UBND-NCKSTT ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh "V/v triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến".
Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai hướng dẫn đến các doanh nghiệp khu công nghiệp thực hiện dịch vụ liên thông "Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động"; triển khai thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến "Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp" trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, theo hướng dẫn tại các phụ lục sau:
Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp khu công nghiệp biết, thực hiện./.