GIỚI THIỆU CHUNG

 


1. Lịch sử hình thành và phát triển
Sau khi tỉnh Đắk Nông được thành lập (01/01/2004), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông được Thủ trướng Chính phủ thành lập theo Quyết định số 32/2004/QĐ-TTg ngày 09/3/2004.
- Địa chỉ: Đường Nơ Trang Long, tổ dân phố 4, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
- Điện thoại: 02613.544.591; 02613.546.273.

- Email: bqlkcn@daknong.gov.vn

- Địa chỉ trang thông tin: https://bqlkcn.daknong.gov.vn
- Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý gồm 34 công chức, viên chức và người lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng nhiệm vụ được giao, có cơ cấu tổ chức như sau:
+ Lãnh đạo Ban: Trưởng Ban và 02 Phó Trưởng Ban.
+ Các phòng thuộc Ban Quản lý: Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp;
+ Đơn vị sự nghiệp: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng.
- Các tổ chức Đảng, đoàn thể của đơn vị, gồm: Chi bộ; Chi đoàn cơ sở, Công đoàn cơ sở.
2. Chức năng, nhiệm vụ
Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Đắk Nông; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh; tổ chức cung cấp dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của Ban Quản lý được quy định tại Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.