Thông tin về đầu tư

về đẩy mạnh chuyển đổi số trong cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.
Publish date 27/06/2022 | 10:10  | View count: 1624

Thực hiện Kế hoạch số 348/KH-BCĐ ngày ngày 17/6/2022 của Ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông với mục tiêu là hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thông qua tích hợp, áp dụng công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực và lợi thế cạnh tranh, tạo ra các giá trị mới cho doanh nghiệp. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo đến các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có nhu cầu, kịp thời đăng ký để được hưởng ưu đãi.

(có văn bản gửi kèm).

/documents/82710042/124998729/419.pdf/da51652d-3f1c-45aa-8631-20e2ad6bba17

/documents/82710042/124998729/1465+chuy%E1%BB%83n+%C4%91%E1%BB%95i+s%E1%BB%91.pdf/d98a2601-d08a-4433-8cff-23c16b085977