Chỉ đạo điều hành

V/v triển khai tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 04/12/2020 | 09:48  | cms-view-count: 30941

Thực hiện Công văn số 6214/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh "V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Công điện của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19",

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp khu công nghiệp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục nâng tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là trong các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19. 

- Vận động, khuyến khích người lao động thường xuyên rửa tay với dung dịch sát khuẩn, tạo thói quen đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và giữ khoảng cách nơi công cộng.

- Kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch đã áp dụng trong đơn vị, doanh nghiệp để luôn sẵn sàng đảm bảo đáp ứng nhanh, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra, không để lây lan ra doanh nghiệp, cộng đồng.

- Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Thực hiện nghiêm các nội dung khác có liên quan tại Công văn số 6214/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh 

Nhận được Công văn này, yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp và toàn thể công chức, viên chức, người lao động cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Giao Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp, Văn phòng Ban thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp báo cáo lãnh đạo Ban để kịp thời chỉ đạo, xử lý./.

Chi tiết file công văn số 974/BQLKCN-VP kèm theo

Chi tiết Công văn số 6214/UBND-KGVX ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh kèm theo