Chỉ đạo điều hành

Về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19
cms-publish-date 24/08/2020 | 03:30  | cms-view-count: 24604

Thực hiện Công văn số 3928/UBND-KGVX ngày 04/8/2020 của UBND tỉnh "V/v triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng NCOVI, Bluezone để phòng, chống dịch bệnh Covid-19", Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thông báo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Đối với công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc:
Triển khai cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone; từng công chức, viên chức, người lao động phải gương mẫu cài đặt cho mình và người thân. Giao Văn phòng cử người ghi nhận các hoạt động vào, ra trụ sở, yêu cầu mọi người đến làm việc biết, cài đặt và chạy ứng dụng.
Giao Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng kiểm tra nghiêm ngặt các hoạt động vào, ra khu công nghiệp, báo cáo về chính quyền địa phương (UBND huyện Cư Jút) theo yêu cầu và Ban Quản lý các khu công nghiệp để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Đối với các doanh nghiệp khu công nghiệp:
Tuyên truyền, hướng dẫn cho người lao động cài đặt ứng dụng NCOVI, Bluezone của từng cá nhân (có hướng dẫn cài đặt gửi kèm theo). Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ và báo cáo các hoạt động vào, ra doanh nghiệp hằng ngày cho chính quyền địa phương và Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh (thông qua Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng).

Đề nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động và các doanh nghiệp khu công nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Chi tiết hướng dẫn cài đặt NCOVI và Bluezone tại công văn 575/BQLKCN-VP gửi kèm