Đảng - Đoàn thể

Triển khai Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Publish date 23/09/2020 | 07:48  | View count: 29639

Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có 05 Chương, 45 Điều, quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật; việc áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đối tượng áp dụng gồm: Cán bộ trong các cơ quan hành chính nhà nước, đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách; Công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức và công chức cấp xã theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức; Viên chức theo quy định tại Điều 2 Luật Viên chức;  Cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu
Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 20/9/2020 và thay thế các văn bản: Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật viên chức được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức; Chương 6 Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nội dung liên quan đến xử lý kỷ luật cán bộ được quy định tại Nghị định số 35/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.
Nội dung văn bản được đăng tải tải trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=view&org_group_id=0&type_group_id=4.

Hồ Sĩ Tùng