Đảng - Đoàn thể

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng
Publish date 19/04/2021 | 10:40  | View count: 44770

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 76-KH/CB ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chi bộ, trong 02 ngày 15 và 16 tháng 4 năm 2021, Chi ủy Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cho toàn thể đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Mở đầu Hội nghị, đại diện Chi ủy Chi bộ đã quán triệt Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09 tháng 3 năm 2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong đó, nhấn mạnh việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi cán bộ, đảng viên đều nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí, đồng thuận và hành động trong toàn cơ quan, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đi vào cuộc sống, tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; uốn nắn những nhận thức lệch lạc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Tại Hội nghị các đồng chí báo cáo viên của Chi bộ đã truyền đạt các báo cáo chuyên đề, gồm: Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Kết luận và bế mạc Hội nghị, đại diện Chi ủy Chi bộ yêu cầu toàn thể đảng viên, công chức và người lao động trong cơ quan viết bài thu hoạch, trong đó nêu những nội dung cơ bản, cốt lõi đã được tiếp thu tại Hội nghị, đồng thời đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể gắn với nhiệm vụ được phân công, góp phần triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ về xây dựng, phát triển khu công nghiệp, phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến bô-xít, điện phân nhôm và sản xuất các sản phẩm sau nhôm.