Giới thiệu chung

Hiển thị bài viết tin tức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. LÃNH ĐẠO BAN

1. Trưởng Ban
Họ và tên: Đàm Quang Trung
Chức vụ: Trưởng Ban    
Số điện thoại: 0913436721
Nhiệm vụ: 
a) Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp.
b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức, bộ máy; tài chính; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua, khen thưởng và kỷ luật. Công tác quản lý quy hoạch, xây dựng; quản lý đất đai, môi trường trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
c) Theo dõi, chỉ đạo Văn phòng, phòng Nghiệp vụ Tổng hợp và Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.
d) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh giao.
đ) Giữ mối quan hệ công tác với Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh; các Bộ ngành và Sở ngành có liên quan đến hoạt động của cơ quan.
e) Chủ tài khoản của cơ quan.
 2. Phó Trưởng Ban
Họ và tên: Lê Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng Ban    
Số điện thoại: 0905091212
Nhiệm vụ:
a) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: An ninh, quốc phòng; dân quân tự vệ; phòng chống tội phạm; "diễn biến hòa bình"; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác pháp chế; công tác kết nghĩa; cải cách hành chính; ISO. Công tác quản lý đầu tư vận động, thu hút đầu tư; thương mại, lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
b) Theo dõi, chỉ đạo Văn phòng, phòng Nghiệp vụ Tổng hợp và Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.
c) Được ủy quyền làm chủ tài khoản; ký thanh toán các khoản chi thường xuyên và chi khác của cơ quan.
d) Là người phát ngôn của cơ quan.
đ) Xử lý văn bản đến (những vấn đề liên quan đến công tác chỉ đạo phải xin ý kiến của Trưởng Ban trước khi quyết định).
e) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.


II. VĂN PHÒNG

Văn phòng có chức năng tham mưu, đề xuất Lãnh đạo cơ quan quyết định các vấn đề về tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; hành chính, quản trị; quản lý tài chính, tài sản; văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh, trật tự và các công tác nội vụ khác.
Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Hồ Sĩ Tùng Chánh văn phòng 0982118656
2 Nguyễn Ngọc Bàn Phó Chánh văn phòng 0899393789
3 Lê Thị Ly Na Chuyên viên 0974727145
4 Bạch Thị Hạnh Kế toán 0965351555
5 Nguyễn Thị Toan Văn thư 0977705007

 

III. PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp là phòng chuyên môn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, bất động sản, đầu tư, lao động, thương mại và xuất nhập khẩu trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Danh sách cán bộ, công chức phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Dương Xuân Thành Trưởng phòng 0918324848
2 Nguyễn Phương Bình Phó Trưởng phòng 0966331179
3 Đỗ Đình Thắng Chuyên viên 0973099759
4 Nguyễn Thị Trúc Ly Chuyên viên 0966272199
5 Đinh Thị Phương Chuyên viên 0888038456

 

IV. CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂM THẮNG
Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Danh sách lãnh đạo Công ty:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Huệ Giám đốc 0905049696
2 Lê Tấn Đợi Phó Giám đốc 0913487337