Hiển thị bài viết tin tức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

 

I. TRƯỞNG BAN

 

 


Họ và tên: Phạm Đình Tuấn 
Số điện thoại: 0903519888

Nhiệm vụ: 

a) Chủ tại khoản cơ quan; lãnh đạo và quản lý chung mọi hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

b) Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực:

- Tổ chức, bộ máy; biên chế; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức.

- Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

- Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của cơ quan (Tổ trưởng Tổ đánh giá cải cách hành chính, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của cơ quan và ký ban hành các chương trình, kế hoạch trọng tâm về công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số của cơ quan).

- Công tác quản lý đầu tư, quy hoạch, xây dựng trong các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh hoặc Chủ tịch UBND tỉnh giao.

d) Là người phát ngôn của Ban Quản lý các khu công nghiệp.

II. CÁC PHÓ TRƯỞNG BAN

1. Lê Hoàng


Số điện thoại: 0905091212

Nhiệm vụ:

Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

a) Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; công tác chính trị, tư tưởng; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bảo vệ chính trị nội bộ, bí mật nhà nước, "Diễn biến hoà bình"; công tác văn thư, lưu trữ, công tác pháp chế; thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ định kỳ của cơ quan.

b) Công tác quản lý tài nguyên và môi trường, kêu gọi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp.

c) Xử lý văn bản đến.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

2. Phạm Xuân Việt


Số điện thoại: 0942160589

Nhiệm vụ:

a) Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác:

- Công tác an ninh, quốc phòng; dân quân tự vệ; phòng chống tội phạm; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác kết nghĩa; công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số (ngoài các nhiệm vụ do Trưởng Ban trực tiếp thực hiện); ISO, PCI; công nghệ thông tin và thực hiện một số chế độ báo cáo khác.

- Công tác quản lý quản lý thương mại, lao động, xuất nhập khẩu trong các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh.

b) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

3. Trần Mạnh Hùng

Điện thoại: 0944687968

a) Được ủy quyền làm chủ tài khoản thứ nhất.

b) Giúp Trưởng Ban thực hiện một số nhiệm vụ về công tác tổ chức, bộ máy; biên chế; công tác tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức; Công tác thi đua, khen thưởng (ngoài các nhiệm vụ quan trọng do Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo thực hiện) và thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng (ngoài các nhiệm vụ do Trưởng Ban trực tiếp thực hiện và các nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng Ban).

c) Theo dõi, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ thuộc chức năng, nhiệm vụ của của Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ngoài nhiệm vụ do Trưởng Ban trực tiếp chỉ đạo thực hiện  và các nhiệm vụ đã phân công cho các Phó Trưởng Ban).

d) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Trưởng Ban.

III. VĂN PHÒNG

Văn phòng có chức năng tham mưu, đề xuất Lãnh đạo cơ quan quyết định các vấn đề về tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; hành chính, quản trị; quản lý tài chính, tài sản; văn thư, lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an ninh, trật tự và các công tác nội vụ khác.
Danh sách cán bộ, công chức Văn phòng:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Hồ Sĩ Tùng Chánh văn phòng 0982118656
2 Nguyễn Ngọc Bàn Phó Chánh văn phòng 0899393789
3 Chu Thế Cường Chuyên viên 0966834789
4 Bạch Thị Hạnh Kế toán 0965351555
5 Nguyễn Thị Toan Văn thư 0977705007

IV. PHÒNG NGHIỆP VỤ - TỔNG HỢP
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp là phòng chuyên môn trong cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý, có chức năng tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực: quy hoạch, xây dựng, môi trường, đất đai, bất động sản, đầu tư, lao động, thương mại và xuất nhập khẩu trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.
Danh sách cán bộ, công chức phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Dương Xuân Thành Trưởng phòng 0918324848
2 Đỗ Đình Thắng Phó Trưởng phòng
0973099759
3 Lê Thị Ly Na Chuyên viên 0914002379
4 Nguyễn Thị Trúc Ly Chuyên viên 0966272199
5 Đinh Thị Phương Chuyên viên 0888038456

V. CÔNG TY PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP TÂM THẮNG
Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.
Danh sách lãnh đạo Công ty:

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Huệ Giám đốc 0905049696
2 Lê Tấn Đợi Phó Giám đốc 0913487337
3 Nguyễn Văn Quang Trưởng phòng TCHC 0914.617447
4 Đỗ Thanh Tuyền Trưởng phong TCKH  
5 Hồ Thị Ánh Tuyết Chuyên viên  
6 Hoàng Thị Thu Sang Chuyên viên  
7 Từ Thung Chuyên viên  
8 Nguyễn Xuân Ngọc Chuyên viên  
9 Nguyễn Văn Quân Kế toán  
10 Hà thị Phương Chuyên viên  
11 Nguyễn Xuân Ngọc Chuyên viên  

 

VI. BAN QUẢN LÝ KHU NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

STT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

 
 

1

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Giám đốc Phụ trách

 

 

2

Nguyễn Thị Lan Anh

Phụ trách phòng

 

 

3

Vũ Thị Huyền Trâm

Nhân viên

 

 

4

Lương Thị Kim Oanh

Nhân viên

 

 

5

Nguyễn Cảnh Xuân

Kế toán trưởng

 

 

6

Đỗ Thị Vân

Văn thư-
Thủ quỹ

 

 

7

Đỗ Thị Thanh Dung

Phụ trách phòng

 

 

8

Nguyễn Văn Hiếu

Nhân viên phòng

 

 

9

Diệp Thị Hải Yến

Nhân viên phòng

 

 

10

Nguyễn Xuân Anh Tuấn

Nhân viên phòng