Giới thiệu chung

Hiển thị bài viết tin tức

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Quy định

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

(Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh Đắk Nông)

 

        Điều 1. Vị trí và chức năng

       1. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông là cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trực tiếp thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho nhà đầu tư trong khu công nghiệp.
       2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế, chương trình kế hoạch công tác và kinh phí hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông; chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các bộ, ngành quản lý về ngành, lĩnh vực có liên quan; có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trong công tác quản lý khu công nghiệp.
      3. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông có tư cách pháp nhân; tài khoản và con dấu mang hình quốc huy; kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch hàng năm và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

      Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

      1. Tham gia ý kiến, xây dựng và trình các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt và tổ chức thực hiện các công việc sau đây:
      a) Tham gia ý kiến với các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trong việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư, phát triển khu công nghiệp;

       b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp làm việc với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông hoặc các cơ quan có liên quan để thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt và tổ chức thực hiện;

       c) Xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông phê duyệt và tổ chức thực hiện;

d) Hàng năm dự báo nhu cầu sử dụng lao động trong khu công nghiệp, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

       đ) Dự toán ngân sách, kinh phí hoạt động sự nghiệp và vốn đầu tư phát triển hàng năm và nguồn kinh phí khác (nếu có) của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và pháp luật có liên quan;

       e) Theo phân cấp, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp.

        2. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

       a) Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; cấp, điều chỉnh, gia hạn, cấp lại Giấy phép xây dựng công trình đối với công trình xây dựng phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng công trình;

       b) Đăng ký đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, thỏa thuận ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án đầu tư đối với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư;

       c) Cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn, thu hồi Giấy phép thành lập văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của tổ chức, thương nhân nước ngoài đặt trụ sở tại khu công nghiệp theo quy định pháp luật về thương mại và các quy định khác có liên quan;

       đ) Chủ trì thực hiện kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp;

      e) Tiếp nhận đăng ký khung giá cho thuê đất, cho thuê lại đất và phí hạ tầng khu công nghiệp của nhà đầu tư xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp;

      ê) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; việc thực hiện các điều khoản cam kết đối với các dự án được hưởng ưu đãi đầu tư và việc chấp hành pháp luật về xây dựng, lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội đối với người lao động, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an ninh - trật tự, bảo vệ môi trường đối với các dự án tại khu công nghiệp;

      g) Phối hợp với các đơn vị Công an và các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền khác trong việc kiểm tra công tác giữ gìn an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, xây dựng và đề xuất những biện pháp thực hiện công tác bảo đảm an ninh, trật tự, tổ chức lực lượng bảo vệ, lực lượng phòng cháy, chữa cháy trong khu công nghiệp;

       h) Giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại khu công nghiệp và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền;

      i) Nhận báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp; đánh giá hiệu quả đầu tư trong khu công nghiệp;

      j) Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin về khu công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý;

      k) Báo cáo định kỳ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về tình hình: Xây dựng và phát triển khu công nghiệp; thực hiện việc cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; triển khai và hoạt động của dự án đầu tư; thực hiện các nghĩa vụ đối với nhà nước; thực hiện các quy định của pháp luật lao động và các biện pháp bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp;

       m) Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện vệ sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành; chủ trì, phối hợp với Sở, ngành chức năng của tỉnh và các đơn vị có liên quan thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch xây dựng trong khu công nghiệp trong trường hợp phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp khi chuyển đổi thành khu công nghiệp sinh thái;

       n) Tổ chức phong trào thi đua và khen thưởng cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp;

      o) Tổ chức và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong khu công nghiệp theo thẩm quyền;

      p) Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về quản lý tài chính, tài sản, ngân sách được giao; thu và quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí; nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực có liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển khu công nghiệp; quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông;

     q) Thực hiện nhiệm vụ đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông xây dựng kế hoạch, quản lý, hỗ trợ chuyển đổi, phát triển mô hình khu công nghiệp mới;

     r) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định pháp luật hoặc do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông giao.

      3. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và cơ quan có thẩm quyền ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông (với điều kiện Ban phải đủ các tiêu chuẩn về nhân sự, năng lực, chuyên môn và các quy định khác theo quy định của phát luật hiện hành), thực hiện các nhiệm vụ:

      a) Cấp các loại Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa cho hàng hóa sản xuất tại khu công nghiệp trên cơ sở ủy quyền của Bộ Công Thương;

      b) Tham gia ý kiến, các Bộ, ngành và UBND tỉnh trong việc xây dựng chính sách, quy hoạch có liên quan đến hoạt động đầu tư phát triển trong khu công nghiệp; phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án trong khu công nghiệp thuộc diện phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng theo pháp luật về xây dựng; cấp giấy phép quy hoạch xây dựng đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc diện cấp giấy phép trong khu công nghiệp; thực hiện thẩm quyền thẩm định dự án và thiết kế, dự toán xây dựng của Sở Quản lý công trình xây dựng chuyên ngành đối với các dự án, công trình trong khu công nghiệp; thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình đối với các dự án trong khu công nghiệp;

      c) Cấp một số loại giấy phép, chứng chỉ, chứng nhận khác trong khu công nghiệp;

     d) Tổ chức, phối hợp thực hiện thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông trong khu công nghiệp; tiếp nhận đăng ký và xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho các dự án đầu tư thuộc diện phải đăng ký trong khu công nghiệp; thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận đề án bảo vệ môi trường chi tiết và đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho các dự án đầu tư trong khu công nghiệp; kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp.

      e) Cấp, cấp lại, thu hồi Giấy phép lao động và xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp; tiếp nhận báo cáo giải trình của doanh nghiệp trong khu công nghiệp về nhu cầu sử dụng người nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người Việt Nam chưa đáp ứng được; tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; tiếp nhận thỏa ước lao động tập thể, hệ thống thang lương, bảng lương, định mức lao động, khai trình việc sử dụng lao động, báo cáo tình hình thay đổi về lao động; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; vượt thời gian nêu trên báo cáo cấp thẩm quyền xem xét; tiếp nhận báo cáo về việc cho thôi việc nhiều người lao động, cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hàng năm; nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp thuê lại lao động, thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

       4. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông là cơ quan đầu mối quản lý hoạt động đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Các Bộ, Ngành, cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương khi triển khai các nhiệm vụ chuyên môn tại các khu công nghiệp có trách nhiệm phối hợp và lấy ý kiến tham gia của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, đảm bảo cho hoạt động quản lý nhà nước khu công nghiệp thống nhất, tránh chồng chéo và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động theo quy định của pháp luật.

      Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế
      1. Cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông gồm lãnh đạo Ban; bộ máy giúp việc; đơn vị sự nghiệp trực thuộc.
      a) Lãnh đạo Ban gồm: Trưởng Ban và các Phó Trưởng Ban (số lượng các Phó Trưởng Ban theo quy định của pháp luật).
     Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm, miễn nhiệm. Phó Trưởng Ban do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng Ban.
     Trưởng Ban có trách nhiệm điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông và pháp luật về hoạt động và hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp.
       b) Bộ máy giúp việc, gồm: Văn phòng; phòng Nghiệp vụ Tổng hợp.
       c) Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng.
       2. Biên chế công chức và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Đắk Nông được cấp có thẩm quyền giao hoặc phê duyệt.

       Điều 4. Điều khoản thi hành
     1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định của pháp luật hiện hành, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy định này; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.  
      2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc cần điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy định này cho phù hợp thì Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông có trách nhiệm tổng hợp, phản ánh về Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông (qua Sở Nội vụ) để xem xét, giải quyết./.