Thông tin về đầu tư

Công bố và bãi bỏ một số thụ tục hành chính thuộc phạm vị chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
cms-publish-date 02/09/2020 | 09:15  | cms-view-count: 30563

Ngày 28/8/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-BKHĐT Công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, đã ban hành 09 thủ tục hành chính mới, gồm 06 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh; đồng thời, bãi bỏ/hủy bỏ 10 thủ tục hành chính, gồm 04 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Nội dung Quyết định được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyên mục "Bộ thủ tục hành chính và dịch vụ công" tại địa chỉ:

http://www.mpi.gov.vn/Pages/tinbai.aspx?idTin=47315&idcm=257

Hồ Sĩ Tùng