Thông báo

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 4128728650 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2018; điều chỉnh lần thứ 1, ngày 16 tháng 5 năm 2018
Ngày đăng 07/04/2023 | 09:45  | View count: 60836