Thông báo

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 4128728650 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2018; điều chỉnh lần thứ 1, ngày 16 tháng 5 năm 2018
cms-publish-date 07/04/2023 | 09:45  | cms-view-count: 10112