Thông báo

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 1035757253 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 19 tháng 4 năm 2021; điều chỉnh lần thứ 2, ngày 14 tháng 12 năm 2022
cms-publish-date 07/04/2023 | 09:43  | cms-view-count: 10159