Thông báo

Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 03/10/2022 chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về tăng cường trách nhiệm trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
Ngày đăng 16/11/2022 | 15:16  | View count: 58496

Xem chỉ thị 13 tại đây!