Chuyên mục cải cách hành chính

Chuyển giao Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông cho Sở TT&TT quản lý, vận hành
Ngày đăng 14/07/2023 | 15:21  | View count: 1662

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có văn bản chỉ đạo về việc chuyển giao Cổng Dịch vụ công tỉnh Đắk Nông từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) quản lý, vận hành. Việc chuyển giao phải hoàn thành trước ngày 31/7/2023

Để thực hiện nhiệm vụ này, Sở TT&TT được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các nhiệm vụ: Quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo đúng quy định, bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn thông tin cho việc cung cấp dịch vụ hành chính công.

Tích hợp cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành đang triển khai ở địa phương theo đúng quy định; rà soát, đánh giá, tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để cung cấp dịch vụ công trực tuyến; rà soát, chuẩn hóa mẫu đơn, tờ khai thiết lập biểu mẫu điện tử tương tác; chia sẻ dữ liệu Cổng Dịch vụ công của tỉnh và Cổng Dịch vụ công quốc gia; đồng bộ thủ tục hành chính từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về Cổng Dịch vụ công của tỉnh; theo dõi, tổng hợp Hệ thống báo cáo Chính phủ, nôi dung phản ánh kiến nghị trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; Quản trị, phân cấp, phân quyền đối với tài khoản công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị khi có yêu cầu trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở TT&TT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tập trung xây dựng Kho quản lý lưu trữ điện tử trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh bảo đảm theo quy định. Tham mưu UBND tỉnh rà soát, sửa đổi Quy chế quản lý, vận hành Cổng Dịch vụ công của tỉnh; ký kết lại Hợp đồng thuê Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh sẽ chuyển sang nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT điều chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan đến Cổng Dịch vụ công của tỉnh và các nhiệm vụ có liên quan về Sở TT&TT để thực hiện theo quy định; kiểm tra, giám sát việc cập nhật thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh theo Quyết định đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và công bố; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc Sở TT&TT đồng bộ thủ tục hành chính từ Cổng Dịch vụ công quốc gia về Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Theo báo Đắk Nông điện tử