Chuyên mục cải cách hành chính

Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến
Ngày đăng 06/06/2023 | 16:16  | View count: 28712

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ; Kế hoạch số 27/KH-BQLKCN ngày 20/3/2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp về việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; Ban Quản lý các khu công nghiệp đã đăng ký triển khai tích hợp các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp theo hình thức trực tuyến toàn trình và một phần lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Đắk Nông tại địa chỉ https://dichvucong.daknong.gov.vn.

Ban Quản lý các khu công nghiệp xin thông báo và khuyến khích các doanh nghiệp, nhà đầu tư đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần khi thực hiện các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

Tải công văn tại đây!

BTT