Chuyên mục cải cách hành chính

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021

cms-publish-date 19/05/2021 | 09:13 AM  | cms-view-count: 13080
Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 300/KH-BQLKCN duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO...

Triển khai Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021

cms-publish-date 23/04/2021 | 02:33 PM  | cms-view-count: 21390
Với mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực...

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

cms-publish-date 26/03/2021 | 10:45 AM  | cms-view-count: 31781
Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, thời gian qua, Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Ban Quản lý...

Kết quả Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và cấp huyện tỉnh Đắk Nông năm 2020

cms-publish-date 26/03/2021 | 10:14 AM  | cms-view-count: 30648
Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh các sở, ban, ngành và cấp huyện tỉnh Đắk Nông năm 2020  Chi tiết file đính kèm

Nâng cao hiệu quả chỉ số PCI

cms-publish-date 27/01/2021 | 08:57 AM  | cms-view-count: 44391
Chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành...

Một số hướng dẫn triển khai Luật đầu tư năm 2020

cms-publish-date 12/01/2021 | 09:40 AM  | cms-view-count: 139903
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện...

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến

cms-publish-date 31/12/2020 | 10:12 AM  | cms-view-count: 39703
Thực hiện Công văn số 6543/UBND-NCKSTT ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh "V/v triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến". Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai hướng dẫn đến các doanh...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

cms-publish-date 14/12/2020 | 01:39 PM  | cms-view-count: 27364
Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 1002/KH-BQLKCN về cải cách hành chính năm 2021. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả kế...

Tổng kết cải cách hành chính, giai đoạn 2016-2020

cms-publish-date 23/11/2020 | 03:07 PM  | cms-view-count: 25161
Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ nhân dân,...

Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

cms-publish-date 12/11/2020 | 09:28 AM  | cms-view-count: 14872
1. Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2020

cms-publish-date 10/11/2020 | 09:33 AM  | cms-view-count: 14861
Ngày 15/01/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Kế hoạch số 28/KH-BQLKCN về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2020.  Mục đích...

Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tại Một cửa điện tử

cms-publish-date 10/11/2020 | 08:32 AM  | cms-view-count: 13881
Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư; lĩnh vực Xây dựng; lĩnh vực Môi trường; lĩnh vực Việc làm và lĩnh vực...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 10/11/2020 | 09:06 AM  | cms-view-count: 13464
Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 – 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 10/11/2020 | 08:28 AM  | cms-view-count: 11862
Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 26/2/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực quản lý chất lượng công trình xây dựng; lĩnh vực việc làm...

Quyết định Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019

cms-publish-date 10/11/2020 | 08:23 AM  | cms-view-count: 10487
Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 22/7/2019 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm...

Quyết định Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 10/11/2020 | 08:19 AM  | cms-view-count: 8783
Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền các sở ban ngành trên...

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 10/11/2020 | 08:11 AM  | cms-view-count: 7418
Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông  Chi tiết file...