Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ
Ngày đăng 31/03/2022 | 16:20  | View count: 1018

Xác định tầm quan trọng của việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng bộ tỉnh Đắk Nông luôn chú trọng quan tâm, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, xác định vị trí việc làm, đạt được những kết quả tích cực.

Công tác tuyển dụng được thực hiện công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định của pháp luật. Chính sách thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao được các cấp, ngành quan tâm, tạo điều kiện. Công tác đánh giá cán bộ có sự đổi mới về phương pháp và có bước chuyển biến, dần đi vào thực chất. Quy hoạch cán bộ được tiến hành định kỳ và đồng bộ ở cả ba cấp, bảo đảm số lượng, cơ cấu theo quy định.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và cập nhật kiến thức mới được quan tâm, góp phần nâng cao trình độ và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ. Công tác luân chuyển cán bộ được chú trọng, nhất là với cán bộ trẻ, từng bước thực hiện chủ trương bố trí chức danh lãnh đạo chủ chốt không phải là người địa phương.

Công tác bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ được thực hiện đúng quy trình, quy định, chặt chẽ, đúng người, đúng việc. Điển hình, thực hiện quy định, hướng dẫn về các mô hình kiêm nhiệm, tỉnh đang triển khai mô hình bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND cấp xã tại 47/71 đơn vị; 24 đơn vị còn lại thì phó bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch HĐND; có 7 xã, phường, thị trấn bí thư cấp ủy kiêm chủ tịch UBND cấp xã.

Thực hiện Thông báo số 223 ngày 24/2/2009 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 25 ngày 6/3/2009 của Ban Tổ chức Trung ương, Đắk Nông đã triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tại 4 xã: Đạo Nghĩa (Đắk R'lấp), Đắk Môl (Đắk Song), Đắk R'la (Đắk Mil) và Nam Đà (Krông Nô).

Tỉnh Đắk Nông xác định tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ

Đến khi triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết; trong đó chỉ đạo mở rộng việc thực hiện thí điểm mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã. Tỉnh thống nhất mỗi huyện, thành phố thực hiện ít nhất 1 xã và đối với các huyện đang thực hiện có thể tăng thêm số xã nếu đủ điều kiện. Hiện nay, toàn tỉnh có 6/8 huyện, thành phố đang triển khai thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã tại 6 xã, 1 thị trấn, gồm: xã Đắk Nia (Gia Nghĩa), xã Đắk Búk So, xã Quảng Tâm (Tuy Đức), xã Đắk P'lao (Đắk Glong), thị trấn Đức An (Đắk Song), xã Tâm Thắng (Cư Jút), xã Nam Đà (Krông Nô). Riêng 2 huyện Đắk R'lấp và Đắk Mil đang trong thời gian chuyển thí điểm từ xã này sang xã khác.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng xác định tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ công tác cán bộ, thực hiện thi tuyển, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển, bầu cử, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo các cấp đúng quy trình, quy định, tiêu chuẩn, phù hợp với năng lực, sở trường; xây dựng nguồn nhân lực trong hệ thống chính trị có trình độ, bản lĩnh, có tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cụ thể hóa nghị quyết, Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 11/6/2021 về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thực sự tiền phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Mục tiêu là xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tiền phong, gương mẫu, có phẩm chất đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đắk Nông kiên quyết thay thế những cán bộ yếu kém về phẩm chất, năng lực, không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc có năng lực nhưng không nhiệt tình, không phát huy tinh thần trách nhiệm.

Tỉnh vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác tuyển dụng, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; đánh giá, bố trí, sử dụng, quy hoạch cán bộ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, phong cách, đề cao trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, kiểm tra giám sát đối với cán bộ…

Phát biểu tại Hội nghị học tập, nghiên cứu, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 mới đây, đồng chí Điểu K'Ré, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến công tác cán bộ. Người yêu cầu phải xây dựng người cán bộ có nhân cách phát triển toàn diện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Những phẩm chất đó được Người khái quát gọn trong 2 chữ "đức và tài", trong đó đức là gốc.

Toàn bộ quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ là rất cơ bản, toàn diện, phong phú, sâu sắc, là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho công tác cán bộ trong công cuộc đổi mới hiện nay, nhất là khi Đảng đang tiến hành xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII).

Do đó, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh cần nắm chắc, thấm nhuần tư tưởng, yêu cầu của Người về công tác cán bộ; từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cấp ủy từ tỉnh đến cơ sở cũng như mỗi cán bộ, đảng viên cần thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người về công tác cán bộ để áp dụng vào thực tiễn.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử