Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

Triển khai Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021
Ngày đăng 23/04/2021 | 14:33  | View count: 26899

Với mục tiêu tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp; cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, ngày 22/4/2021 UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 304/KH-UBND Kế hoạch Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2021. Theo đó. đã giao các sở, ban, ngành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1) Tuyên truyền kết quả Chỉ số CCHC (Par Index); Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). 
2) Tuyên truyền Kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
3) Tuyên truyền Kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ.
4) Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền CCHC cho CBCC cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã năm 2021 (số lượng: khoảng 200 học viên).
5) Tổ chức lớp tuyên truyền, phổ biến nội dung Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 cho CBCC các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, TP; cán bộ, công chức cấp xã (số lượng: khoảng 200 học viên).
6) Tổ chức thi trực tuyến "Tìm hiểu về Cải cách hành chính" cho đoàn viên, thanh niên Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.
 Có kèm theo Kế hoạch số 304/KH-UBND.